Deklaracja dostępności Centrum Rekrutacji AGH

Centrum Rekrutacji AGH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Rekrutacji AGH.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-03-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W serwisie występują grafiki z nieprawidłowymi tekstami alternatywnymi.
 • W serwisie występują puste nagłówki.
 • W serwisie występują elementy o zbyt niskim kontraście.
 • Nazwa serwisu jest obrazem tekstu (zamiast tekstem), pozbawionym alternatywy tekstowej.
 • W przeglądarkach desktopowych przy zmniejszonej szerokości okna (479-1057px) występuje poziomy pasek przewijania, co powoduje konieczność przewijania w poziomie.
 • Z uwagi na brak widocznego fokusa klawiatury serwis nie jest możliwy do obsługi z poziomu klawiatury.
 • Mechanizm skip-links jest niewidoczny dla użytkowników klawiatury. Skip-linki są ukryte wizualnie.
 • W serwisie występują linki niejednoznaczne o takiej samej nazwie, puste oraz nieprawidłowe.

Wszystkie wymienione problemy będą sukcesywnie rozwiązywane.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-29

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Majewska, Tomasz Pełech-Pilichowski.
  • E-mail: Katarzyna.Majewska@agh.edu.pl, Tomasz.Pelech-Pilichowski@agh.edu.pl
  • Telefon: +48 12 617 36 84

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Adres: www.rpo.gov.pl
  • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
  • Telefon: 800 676 676

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna siedziby Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - budynku A-0

  1 Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Wejście główne do budynku znajduje się przy Alei Mickiewicza 30 (pawilon A-0). Przy wejściu do budynku znajdują się schody (7 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

  Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku od strony północnego dziedzińca, gdzie zlokalizowana jest winda do budynku. Przy wejściu i wyjściu z dziedzińca zainstalowane są domofony w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętej bramy. Osoby z niepełnosprawnością nie dostaną się do portierni – brak spoziomowanej komunikacji pomiędzy kondygnacją -1 i portiernią (6 stopni) oraz kondygnacją 0 i portiernią (16 stopni).

  2 Dostępność korytarzy, schodów i wind

  Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów, za wyjątkiem dojścia do portierni.

  Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, za wyjątkiem dojścia do pomieszczeń nr 380-383, gdzie zainstalowano podnośnik.

  Budynek wyposażony jest w 3 windy osobowe:

  • dwie wewnętrzne poruszające się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3. piętra - (-1, 0, 1, 2, 3) , częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1x1,3 m.
  • zewnętrzna stanowiąca wejście/wyjście od strony dziedzińca północnego, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od poziomu terenu na zewnątrz budynku (P) do 2. piętra - (P,-1, 0,1,2)

  Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

  3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

  W budynku znajdują się dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na pierwszym i trzecim piętrze.

  Aula Główna AGH wyposażona jest w system FM wspomagający słyszenie.

  4 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia (windy)  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

  Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

  5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  6 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

  Siedziba AGH znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, al. Mickiewicza, a tramwajowe przy Placu Inwalidów oraz ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego.

  W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych ( www.bon.agh.edu.pl).

  Deklaracja dostępności